Henkilörekisteriseloste

Creditler asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispvm 22.06.2020. Viimeksi päivitetty 22.06.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Lead Group Oy, Y-tunnus 2402504-2, PL 10, 90501 Oulu
2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot
Sähköposti: fi@creditler.com
Osoite: PL 10, 90501 Oulu

3. Rekisterin nimi

Creditler asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella ja asiakkaan antaman palvelupyynnön vuoksi asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen Creditler verkkopalvelussa, jossa asiakas voi jättää hakemuksen ja vastaanottaa laina- ja muita rahoitusalan tuotteita koskevia tarjouksia Creditler yhteistyökumppaneilta. Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.
Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän palveluiden suoramarkkinointitarkoitukseen lain sallimissa rajoissa.

Rekisterin henkilötietoja käytetään myös Creditler asiakaspalvelun hoitamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen sekä mahdollisten reklamointien hallinnointiin ja hoitamiseen sekä sisäisiin markkinointi- ja asiakasanalyyseihin ja markkinointitutkimuksiin.
Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköisten palveluidemme muokkaamiseen käyttäjälle yksilöidyiksi eri sivustoillamme (kuten www.Creditler.com/fi ).
Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös Lead Group Oy:n oman liiketoiminnan edelleen kehittämiseen. Jos et anna tietoja, jotka on merkitty pakollisiksi tietoja pyydettäessä, Creditler ei voi välttämättä toimittaa sinulle palveluita.
Jotkin Creditler palvelut voivat edellyttää erityisiä ehtoja henkilötietojen käsittelyyn. Niistä tiedotetaan käyttäjää ja hyväksyntää niihin pyydetään käyttäjältä sen yhteydessä, kun käyttäjä käyttää palveluita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tuotteiden hakijoista ja asiakkaista ja markkinoinnin kohteista:

5.1 Hakijan henkilöön liittyvät tiedot

Etu- ja sukunimet
Osoitetiedot
Puhelinnumero(t)
Sähköpostiosoite
Kansalaisuus
Siviilisääty
Asumistiedot
Tulo- ja menotiedot
Työsuhdetiedot
Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
Asiakkaan antama palaute ja reklamaatiot
Asiakkaan käyttämän päätelaitteen IP-osoite sekä evästeet
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot koskien rekisterinpitäjän palvelujen kannalta olennaisia seikkoja

5.2 Suoramarkkinoinnin ja muun markkinoinnin kohteena olevaa henkilöä koskevat tiedot

Etu- ja sukunimet
Osoitetiedot
Puhelinnumero(t)
Sähköpostiosoite
Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:
– Rekisteröidyltä itseltään tiedustelemalla ja rekisteröidyn käyttäessä Lead Group Oy:n eri web-sivuja.

7. Tietojen luovutus

Lead Group Oy voi luovuttaa tietoja vain lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Luovutettavia tietoja ovat enintään seuraavat henkilötiedot:
Viranomaisen tiedustelussa luovutetaan kaikki viranomaisen määräämät tiedot.
Selvyyden vuoksi todetaan, että Lead Group Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

8. Tietojen siirtäminen ETA:n ulkopuolelle

Lead Group Oy ei siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle edes sähköisessä muodossa.

9. Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin että IT-järjestelmiin tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan, lukitukset ja murtohälytinjärjestelmät. IT-järjestelmät on suojattu haittaohjelmien torjuntaohjelmistolla, palomuuriohjelmistolla, käyttäjähallinnalla sekä muilla nykyaikaisilla keinoilla. Rekisterinpitäjän henkilöstöä koulutetaan käsittelemään henkilötietoja oikein. Rekisterinpitäjällä on voimassa olevat sisäiset politiikat ja määräykset koskien henkilötietojen oikeaa käsittelyä.
Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla.
Verkkosivustossa tietoja suojataan salakirjoitetulla SSL-yhteydellä, sekä salauksella tietojen siirtojen yhteydessä.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot lain tarkoittamalla tavalla.
Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta lain tarkoittamalla tavalla.
Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.